За Нас

Синдикалната Организација на ЕСМсе врати во матичниот гранков Синдикат СИЕР – Скопје во ССМ

После повеќе годишно отсуство на Синдикалната организација на АД ЕСМ од гранковиот Синдикат каде беше основан, односно СИЕР, во 2002 година се формира Самостоен Синдикат на ЕСМ надвор од СИЕР до 2007 година потоа да се префрли во КСС цели 10 години, во 2017 година се враќа во ССМ и зачленува во МЕСО и сега од 15.09.2021 година во СИЕР односно ССМ

Тоа е хронологија на Синдикалната организација на ЕСМ за цели 40 постоење како заштитник на правата и сигурноста на вработените во ЕСМ.

Со предлог Одлука на Претседателството на Претседателството на Синдикална организација на ЕСМ и Одлука на Собрание на Синдикалната организација на ЕСМ како највисок орган на организирање по Статутот на С.О на ЕСМ доброволносе истапи од придружното членство од МЕСО  во СИЕР.

Иако Синдикалната организација на ЕСМ е помал обликна организацијата од гранковиот Синдикат за цело време на своето постоење успева да го задржи Статуток како основен облик на синдикалното здружување и раководење за цело време односно и самото зачленувње во СИЕР во ССМ се договори со раководните лица на СИЕР да се усогласи Статутотна С.О на ЕСМ и Статутот на СИЕР во ССМ.